FRANKDOCUMENTA

OETABLERADE KONSTNÄRERS HISTORIA 

 

När mindre etablerade konstverksamheter och konstnärer uppmärksammas är det nästan alltid genom någon mer etablerad aktör, större institutioner, namnkunniga skribenter etc., vilket lätt leder till att konsthistorier skrivs utefter vad auktoriteter i tid och rum anser är konst. Men vad händer med den konst, och de konstverksamheter som inte skrivs in i en konsthistoria? Det är stor chans att den glöms bort, som att den aldrig har funnits. Fler konsthistorier måste skrivas samtidigt, eftersom dessa säger så mycket, inte bara om konstens utveckling utan även om samhället i stort. Med projektet FRANKdocumenta vill vi uppmärksamma den nu begränsade konsthistorieskrivningen, och visa andra konstverksamheter, konstnärer och konstpubliker, att det går att skriva sin egen historia. Vi ska ägna oss åt vår egen konsthistoria, för att på sikt skriva in oss i den övergripande historien om vår tid.


ENGLISH

When less established art activities and artists are noticed, it is almost always through some more established actor, larger institutions, renowned writers etc., which easily leads to art stories being written along what authorities in time and space consider art. But what happens to that art, and the art activities not written into an art history? It is a great chance that it will be forgotten, as if it never existed. More art stories must be written simultaneously, as they say so much, not just about the development of art but also about society at large. With the FRANKdocumenta project, we want to draw attention to the now limited art history writing, and to show other art activities, artists and art publications, that it is possible to write their own history. We will devote ourselves to our own art history, in order to enter in the long term into the overall history of our time.

Articles I didn't write but where I occur: